ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, POP UP Garage (Krámer Szilvia EV cím: 1131 Budapest Jász utca 148, Adószám: 56272277-1-41 Nyilvántartási szám: 54907382) továbbiakban Szolgáltató, Szerződést köt a szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel, továbbiakban Árus.

Szerződő felek

Árus: A POP UP Garage szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül szolgáltatást igénylő személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Árus. 

Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint rendezvényszervezés szolgáltatást nyújtó POP UP Garage továbbiakban Szolgáltató

1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Árus között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Árus által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha az Árus a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2019. október 1-től határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Szerződéses fogalmak

A szolgáltatás: Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés 

Foglalás: Foglalás kizárólag a honlapon feltüntetett tételek közül lehetséges. A Szolgáltató az Árus által megadott e-mail címre küldi el a foglalás és vásárlás visszaigazolását és az átutalás díjáról szóló számlát. A rendezvény feltételei a honlapon és a visszaigazolásban is megtalálhatók. A visszaigazolás tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát és a foglalási díjról kiállított számlát. Az Árus maximum kettő asztalt vásárolhat.

Foglalás véglegesítés, érvényesítés:
A Foglalás a részvételi díj megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek:
A POP UP Garage által biztosított szolgáltatás igénybevételéhez az árus részéről a vételár 100 %-ának banki átutalással való megfizetés a feltétele. A vásárlás megtörténte után a Szolgáltató biztosítja a vásáron való részvétel feltételeit. A Szolgáltató a helyszín és az árusítás pontos helyszínét az Árus részére megküldi. A Szolgáltató fenntartja a jogot a helyszín megváltoztatására. A Szolgáltatás az Árus részéről nem visszaváltható.


 

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást

A POP UP Garage magánembereknek szóló használt ruha vásár, ahol kizárólag használt ruhát, cipőt és kiegészítőket lehet árusítani a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott területen, ahol egy asztal és egy saját állvány elhelyezésére van lehetőség. Cégek, boltok, vállalkozások nem vehetnek részt az eseményen.

A megvásárolt területen helyen kettő fő árusíthat, az itt megjelenő termékekért az Árus felelős.

Egy asztalt 2 fő foglalhat le, de az önkormányzat által előírt új biztonsági szabályok szerint 1 asztalnál egy időben 1 árus árusíthat. Tehát 2 árus ruhái lehetnek az asztalon, akik együtt pakolhatnak be a regisztráció után. A nap során az árusok helyet cserélhetnek az asztalnál.

Helyszín: Füge Udvar – 1072 Budapest Klauzál utca 19.

A Szolgáltató a vásárlás véglegesítésekor részletes visszaigazolást küld a Árusnak, mely tartalmazza az árusítás pontos helyét.

A Szolgáltató a helyszínen biztosít: 1 db táblaasztalt (14db 200*50cm és 29db 140*50cm és 16db 100*40cm). Az asztalok foglalása fizetési sorrendben történik és a konfirmációs emailben kap az Árus erről további információt.

A Használható terület: 2 négyzetméter. Az Árus kizárólag annyi eladnivaló holmit hozhat, ami ezen a területen elfér, a 100 cm-nél nagyobb állványokat, és az útban lévő dobozokat tűzvédelmi okokból a Szolgáltató a rendezvény során elpakolhatja.

A Szolgáltató rossz időjárási viszonyok esetén benti, fedett helyszínre költözteti az eseményt, ez esetben az eredetileg foglalt helyek megváltoznak, az asztalokat a Szolgáltató osztja be.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges lopás károkért.

A Szolgáltató biztosít: próbafülkét, férfi és női mosdót, büfét.

Árus adózási kötelezettségei: Magánszemély ingóság értékesítése 1 adóévben 600.000 Ft-ig adómentes. Az eladott ruhadarabok után nem kell adni blokkot. A máshol kereskedelmi tevékenységet folytató Árus köteles a NAV hatályos szabályai szerinti adózási kötelezettségeinek eleget tenni.

A jelentkező a befizetéssel a rendezvény szabályait elfogadja. A Szolgáltatónak jogában áll a szabályokat nem betartó Árusoktól a vásáron való részvételt felfüggeszteni. A Szolgáltató a biztonsági szabályzatát a honlapján jelenteti meg.

7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete

7.1. A foglalás a Szolgáltató honlapján, az Árus által kitöltött regisztrációs űrlap keresztül történik. A regisztrációs űrlap kitöltése után az árus visszaigazoló emailt kap. A visszaigazoló emailben találhatja meg az Árus a bankszámla adatokat, amelyre a regisztrációs díjat el kell utalnia 48 órán belül. Ha a regisztrációs díj nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára 48 órán belül, a foglalás törlésre kerül. Ilyen esetben az Árusnak új foglalást kell indítania. Amint megérkezett az utalás a Szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltatónak 24 óra áll rendelkezésére, hogy visszaigazoló emailt küldjön az Árusnak a számlát csatolva.

7.2. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.3. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ASZF-re.

7.4. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.5. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét.

8. A foglalás visszautasítása, szerződés megszűnése

8.1. A Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Árus:

1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét.

2. nem rendeltetésszerűen használja a helyszínt

3. a megadott termékeken kívül más is árusít.

4. az árusítás jogával kereskedelmi tevékenységet folytat.

5. drog vagy alkohol befolyása alatt áll

6. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít

7. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel

8. rendezvény elmaradása esetén a megvásárolt árusítási helyek új időpontban lesznek érvényesek, a szerződés nem szűnik meg.

 

 

9. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

9.1. A Szolgálató köteles a Árus tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

9.2. A területen hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10. Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége

10.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást az Árus részére folyamatosan biztosítja az Árus fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

10.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

10.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA)-t, a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó kivételével.

10.4. A Szolgáltató az Árus adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – az Árus kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

10.5. Árus bejelentések, panaszok kezelése
Az Árus a fenti szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltatónak online ügyfélszolgálatán a diaxborbely@gmail.com e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 5 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja az Árust. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató az Árus által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

11. A Árus jogai és kötelezettségei

11.1. Az Árusnak az asztalfoglalási űrlapon meg kell adnia a pontos adatait a honlapon, az esetleges probléma elkerülése végett.

11.2. Az Árus adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget.

Adatvédelem

A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére (Jelenlegi: 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII.  Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

Árus tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.